✓ Versandkostenfrei ab 85 Euro✓ Schnelle Expresslieferung✓ Immer günstige Preisen
Zoeken

Algemene voorwaarden

Algemene voorwaarden

Algemene verkoopsvoorwaarden en de directe gezondheid. de

Artikel 1 Algemene voorwaarden
1.1 De volgende algemene voorwaarden hierna
, Worden toegepast op alle overeenkomsten, aanbiedingen en opdrachten
Directe-Gesundheit.de, hierna te noemen Direct gezondheid.
1.2 In deze omstandigheden, de firma Direct Health als, verkopers en
de andere partij ', zoals aangegeven, kopers.
1.3 Afwijkingen van de voorwaarden zijn slechts bindend indien schriftelijk
zijn bevestigd door directe gezondheid. De overige voorwaarden
blijven van kracht.
1.4 Door het plaatsen van een bestelling, de koper maakt of een offerte aanvaardt,
Koper aanvaardt deze voorwaarden tegelijk.
1.5 Direct Gezondheid mag gebruik maken van derden voor de uitvoering van de opdracht,
vervolgens de voorwaarden blijven van toepassing.

Artikel 2 Biedingen / leveringen
2.1 Alle aanbiedingen zijn vrijblijvend, tenzij uitdrukkelijk schriftelijk
anders zijn overeengekomen, en zij alleen van toepassing zolang de voorraad
voldoende.
2.2 Het deel, zolang de voorraad strekt 'alsook genoemd in 2.1, is niet van toepassing
waarop een schriftelijk aanbod geldigheid wordt genoemd.
2.3 Aanbiedingen zijn uniek (minstens 2 maal) en zijn zonder schriftelijke
Goedkeuring van de verkoper niet meer dan 2 bestellingen.
2.4 De verkoper kan niet verantwoordelijk voor zijn offertes of aanbiedingen worden gehouden
, als de koper redelijkerwijs kan begrijpen dat de
Offertes of aanbiedingen, of een gedeelte daarvan, een duidelijke vergissing of
bevat een typefout.
2.5 Een offerte is niet gecompileerd verkoper is een
Een deel van de bestelling tegen een overeenkomstig deel van de prijs van tot
leiden.
2.6 Het accepteren van een aanbieding, dan wel het doen van een bestelling houdt
dat de verkoper het eens met de toepassing van deze Algemene Voorwaarden
toegelicht.

Artikel 3 Overeenkomst
3.1 Direct Health kan de benoeming van een koper te weigeren of
bestellen toebrengen aan bepaalde voorwaarden. Directe gezondheid is het
de koper binnen 10 dagen na bestelling communiceren.
3.2 Indien de koper een order plaatst voor de eerste keer, een ordening limiet van geldige
€ 250,00

Artikel 4 Betalingen en incassokosten
4.1 Betaling dient te geschieden binnen 14 dagen na factuurdatum, in overeenstemming met
Overeenkomst of factuur en binnen de aangegeven termijnen.
4.2 Betaling geschiedt zonder aftrek of schuld ten opzichte van de rekening van de verkoper
optreden.
4.3 Betaling kan geschieden op verschillende manieren, en zoals aangegeven tijdens
het bestelproces. Bij betaling per bank of giro geacht betaaldatum
de datum waarop de betaling is bijgeschreven.
4.4 Bezwaren tegen de kosten en het bedrag van de aankoopprijs
schorten de betalingsverplichting niet op.
4.5 Indien koper aan zijn verplichtingen krachtens de overeenkomst
mislukt, is hij in verzuim van rechtswege. De verkoper is dan 1%
Rente per maand schuldig Als een directe waarschuwing voor de gezondheid
mag niet verzenden omdat de koper binnen de betalingstermijn en in 4.1
genoemd, zal aan de koper worden betaald door de open oproep en
Rente betaalt slechts € 2,50 per keer exclusief BTW administratiekosten.
4.6 Direct Health is gerechtigd de bestellingen gedaan door kopers
eerste trekking van de kosten gemaakt door Direct Gezondheid van toen
te betalen uit de rente en tenslotte de aankoopprijs. Directe gezondheid
kan, zonder daardoor in verzuim te komen, een aanbod tot betaling weigeren, indien
Koper suggereert een andere volgorde. Directe gezondheid kan ook
weigeren om uitroeiing te voltooien, als het niet te openen en de huidige
Te betalen rente en kosten.
4.7 Indien Koper in gebreke is met de betaling neemt alle redelijke
Kosten, de directe gezondheid te maken om de betaling te ontvangen
Rekening van de koper. Als het een claim die koper
In ieder geval, de kosten van inzameling schuldig.
4.8 Indien Directe Gezondheid hogere kosten heeft gemaakt, deze ook naar
Rekening van de koper.

Artikel 5 Levertijd
5.1 De levering van de producten vindt plaats wanneer de producten worden geleverd
kan het risico van de producten gaat pas aan de koper.
5.2 Direct Health zal de producten leveren binnen 3-5 werkdagen
(Verlaat).
5.3 De opgegeven levertijden zijn indicatief en niet als
Deadline. Overschrijding van enige leveringstermijn geeft recht de
Klanten niet tot een vordering tot schadevergoeding, het brengen
Om uw bestelling te annuleren of de overeenkomst te ontbinden, tenzij de
Vertraging in de leveringstermijn zodanig is dat de klant terecht
kan niet worden verlangd dat hij vasthoudt aan de overeenkomst. De klant is
in dit geval het recht om de bestelling of de overeenkomst te ontbinden
lossen, voor zover nodig. Elke, reeds betaalde bedragen
zal worden terugbetaald.
5.5 Indien het product wordt geretourneerd, de scheepvaart en
Administratieve kosten aangerekend.

Artikel 6 Prijzen
6.1 De prijzen van de producten of diensten zijn van directe gezondheid
in euro, inclusief BTW en exclusief verzendkosten en
Administratieve kosten.
6.2 De koopprijs is de geldende prijs op de leveringsdatum.
6.3 De prijzen kunnen te allen tijde door Direct gezondheid worden gewijzigd.
Directe gezondheid is vastbesloten om haar prijzen te wijzigen indien wettelijke
Regelgeving alsmede wijziging van de BTW, recepten, voegde
Kosten, tarieven, marktomstandigheden, assortiment samenstelling of
andere dingen rechtvaardigen een prijswijziging.

Artikel 7 Garantie
7.1 Direct gezondheid garandeert dat de geleverde producten aan de geïdentificeerde
Eisen en normen.
7.2 Indien de geleverde goederen aan de gestelde eisen en normen
niet voldoet, kan de koper betrokken beroep
Plaatst.

Artikel 8 Beoordeling, reclame
8.1 Zodra de producten worden geleverd, dient de koper Controle bij aflevering
zodat aan de vereisten voldoet.
8.2 Eventuele zichtbare gebreken dient te geschieden binnen 7 dagen na ontvangst
schriftelijk worden gemeld aan de levering van de directe gezondheid, wat aangeeft
de bestelgegevens en factuurnummers.
8.3 Verborgen gebreken moet 7 dagen na ontdekking doch uiterlijk binnen
Gerapporteerde 3 maanden na levering bij Direct Health.
8.4 Indien Direct Gezondheid vindt dat de levering eigenlijk niet de
Overeenkomst overeen Direct gezondheid afhankelijk van de keuze van de som
terug te betalen (onder de voorwaarde dat de koper betaald), of de
Product te vervangen.
8.5 Indien kopers niet willen een product toch kopen zonder gebreken, kan
Koper het product binnen 7 dagen na levering retourneren.
Het product is ongeopend, in originele verpakking, verzegeld en
onbeschadigd zijn. De kosten van de retourvracht voor rekening van de koper.
Ongefrankeerde items zijn niet in het bezit van de directe gezondheid
referentie.
8.6 Indien de koper reeds heeft betaald voor de producten is de directe gezondheid
betaalde bedrag na ontvangst van de retourvracht (binnen de grenzen van
Artikel 8.5) terug te betalen binnen 30 dagen.

Artikel 9 Aansprakelijkheid
9.1 Indien de producten en diensten door Health Direct geleverd
gebrekkig zijn, is de verkoper aansprakelijk is slechts beperkt (artikel 7
"Garantie").
Niet in: 9.2 Direct Gezondheid is niet aansprakelijk in de volgende gevallen
juiste toepassing van opzet of grove schuld van de koper
wanneer producten of vochtigheid, extreme warmte, koude of droogte
worden blootgesteld.
9.3 Direct Gezondheid is niet aansprakelijk voor een misverstand, beschadigingen,
Veroorzaakte vertragingen of foutieve bestellingen en mededelingen
van het gebruik van computers, telefoon, internet of andere
Communicatiemiddel tussen koper en directe gezondheids-of
tussen Direct Gezondheid en partijen, mits er geen opzet of grove
Verwaarlozing betreft.

Artikel 10 Eigendomsvoorbehoud
10.1 Direct gezondheid blijft eigenaar van de geleverde producten, de
De eigendom niet overgaat op de koper na koper
Direct Health heeft alle betaalde bedragen contractueel recht.
10.2 Voordat de eigendom van de producten gaat over op de koper, is de koper niet
gerechtigd de producten, te bezwaren te verkopen, vervreemden of anderszins
op te laden.

Artikel 11 Eigendomsrechten
11.1 De klant erkent uitdrukkelijk dat alle Direct intellectuele gezondheid
De eigendom van de gegeven informatie, illustraties, berichten
of andere uitingen met betrekking tot de producten en / of met betrekking tot de
Internet site heeft.
11.2 Direct Gezondheid kan niet garanderen dat de geleverde
geen interferentie met de (ongeschreven) eigendomsrechten van anderen
maken.

Artikel 12 Overmacht
12.1 Onder overmacht van een sub is onafhankelijk van de directe gezondheid zal
Feit om de nakoming van haar verplichtingen te begrijpen om de klant
geheel of gedeeltelijk wordt verhinderd. Directe gezondheid is dan
gerechtigd om de overeenkomst uit te voeren zonder rechterlijke tussenkomst van
of geheel of gedeeltelijk op te lossen, zonder schadeplichtig.
12.2 Direct Gezondheid is niet aansprakelijk voor schade als hun directe gezondheid
Verplichtingen als gevolg van overmacht niet kunnen voldoen.
12.3 Onder 12.1 Onder overmacht wordt in dit artikel is van enige directe gezondheid
Zal worden begrepen onafhankelijke feit van de vervulling van hun
Verplichtingen jegens de Klant geheel of gedeeltelijk wordt verhinderd. Naar
Dat zijn onder meer stakingen, brand, storingen,
Stroomuitval, niet-levering of niet tijdige levering van
Leveranciers of andere derden, en draaide op het gebrek Eventuele
einzuholender wettelijke goedkeuringen. Zoals een macht
Verdeling van een (telecommunicatie-) netwerk of een verbinding
of gedeelde communicatiesystemen en / of
Onbeschikbaarheid van de website op elk gewenst moment te
begrijpen.
12.4 Indien bij het optreden van Direct Health overmacht al een
Had voldaan deel van haar verplichtingen of kunnen later ontmoeten, is
Afzonderlijk bieden directe gezondheid in dit deel en is bedoeld koper
voldoen aan zijn / haar verplichtingen als ware het een afzonderlijke
Overeenkomst.

Artikel 13 Oplossing
13.1 Direct Gezondheid is bevoegd de nakoming van de verplichtingen
onmiddellijk en rechtstreeks op te lossen of uitstellen van de overeenkomst (zonder
zijn aansprakelijk voor schade) als de koper toezeggingen
niet, niet volledig of niet voldoet in de tijd. Of als de omstandigheden
optreden, van dien aard zijn dat nakoming van de overeenkomst onmogelijk
of ongewijzigd blijft de overeenkomst Direct gezondheid
kan nauwelijks redelijkerwijs verwacht.
.
13.2 Wanneer is een faillissement, curatele, wettig betaalmiddel uitstel
Directe gezondheid gerechtvaardigd de uitvoering van de overeenkomst volledig
of gedeeltelijk uit te stellen zonder schadeplichtig.

Artikel 14 Divers
14.1 Indien enige bepaling van deze Voorwaarden onwettig is, is het
vervallen van Direct Health en door een soortgelijke bepaling
vervangen.
14.2 De ongeldigheid van een bepaling van deze voorwaarden heeft geen
Effect op de overige bepalingen.
14.3 Indien Direct gezondheid over kortere of langere tijd afwijkingen van
deze voorwaarden is gedoogd, zodat het niet haar rechts aanraakt, maar
alsnog directe en strikte naleving van de voorwaarden. De klant kan
Nooit een beroep op een recht omdat dat
Direct Aandoeningen is soepel toegepast.
14.4 Direct Gezondheid is bevoegd om de volgorde van de Derde voeren
vertrekken.

Artikel 15 Adreswijziging
15.1 Koper is verplicht om schriftelijk directe gezondheid gerelateerd
over adreswijzigingen of verhuizing.
15.2 Indien Koper nalaat Direct Health melden, zal koper aansprakelijk
nog steeds voor alle verplichtingen met betrekking tot de producten van de oude
Adres worden gezonden.

Artikel 16 Toepasselijk recht en geschillen
16.1 Op alle rechten, verplichtingen, aanbiedingen, bestellingen en overeenkomsten, de
De huidige algemene voorwaarden zijn geldig voor de huidige voorwaarden
uitsluitend Nederlands recht van toepassing.
16.2 Alle geschillen tussen partijen zullen bij uitsluiting het zijn
voorgelegd aan de bevoegde rechter in het arrondissement Rotterdam
.
Artikel 17 Depot
17.1 De verkoopvoorwaarden zijn gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel en
beschikbaar. De voorwaarden kunnen ook via www.Direkte-Gesundheit.de
te downloaden (PDF).
17.2 Direct Health heeft het recht deze Voorwaarden en de Algemene
Veranderende omstandigheden.
17.3 Indien een overeenkomst in staat is om de meest recente versie
(Internet) toepassing.


Directe Gezondheid, januari 2012

Wij slaan cookies op om onze website te verbeteren. Is dat akkoord? Ja Nee Meer over cookies »